Modelregeling Patient-Fysiotherapeut

Modelregeling Fysiotherapeut –Patiënt

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

a) Fysiotherapeut: degene die hier te lande als fysiotherapeut geregistreerd is.

b) Patiënt: degene die zich ter verkrijging van fysiotherapeutische hulp en adviezen tot een fysiotherapeut wendt.

c) Behandelingsovereenkomst

 1. De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de fysiotherapeut, zich in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, tegenover een ander, de patiënt, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie.
 2. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand in termen van functies, activiteiten en participatie van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.
 3. Indien in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst fysiotherapeutische zorg of adviezen worden gegeven, zijn de bepalingen uit deze modelregeling van overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

d)  Handelingen op het gebied van fysiotherapie: werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het verlenen van gezondheidszorg en die behoren tot het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut, zoals beschreven in artikel 29 leden 1 en 2 van de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede activiteiten van de fysiotherapeut zoals beschreven in het door het KNGF vastgestelde Beroepsprofiel Fysiotherapeut 2005 (www.fysionet.nl button A-Z dossiers ‘Beroepsprofiel’).

Totstandkoming overeenkomst

Artikel 2

De patiënt heeft, met inachtneming van wettelijke en organisatorische beperkingen, het recht van vrije fysiotherapeutenkeuze.

Artikel 3

 1. De fysiotherapeut zal, met inachtneming van artikel 2, met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven fysiotherapeutische hulp en/of advies te willen ontvangen, een daarop gerichte behandelingsovereenkomst aangaan.
 2. Kan de fysiotherapeut deze in lid 1 bedoelde behandelingsovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van passende zorg. De aan deze Modelregeling gekoppelde ‘Handreiking niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ biedt een leidraad hierbij.
Toelichting: 
De in de ‘Handreiking niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (verder te noemen de Handreiking) beschreven zorgvuldigheidseisen zijn gebaseerd op de relevante wetgeving (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de gepubliceerde rechterlijke uitspraken over beëindiging van de behandelingsovereenkomst. De uitgebreide motivatie zoals beschreven op bladzijde 6 en 7 van de Handreiking is niet geïndiceerd bij de screening in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. De fysiotherapeut zet wel de patiënt de reden uiteen waarom hij de behandelingsovereenkomst niet aangaat en adviseert bij het vinden van passende zorg. Indien er sprake is van een verwijzer, dan wordt de verwijzer geïnformeerd over het niet-aangaan van de behandelingsovereenkomst.
 1. De fysiotherapeut zal de patiënt in geen geval mogen weigeren op grond van de aard van diens aandoening.
Toelichting:
Op de fysiotherapeut rust de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de patiënt verstoken blijft van medische zorg.
 1. De patiënt zal zich op verzoek van de fysiotherapeut identificeren.

 Inhoud van de overeenkomst

Informed consent

Artikel 4

1.De fysiotherapeut licht de patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.

Toelichting:
Aan de verplichting tot het verstrekken van schriftelijke informatie kan in veel gevallen worden tegemoet gekomen door het meegeven van een folder of brochure waarin de relevante informatie is opgenomen. Het geven van schriftelijke informatie, toegespitst op de individuele patiënt, zal in de praktijk alleen noodzakelijk zijn bij gecompliceerde en verstrekkende ingrepen, ingrepen met een grote mate van onzekerheid over de consequenties of de effectiviteit en experimentele therapieën.

2.Bij het uitvoeren van de in het eerste lid neergelegde verplichting laat de fysiotherapeut zich leiden door hetgeen de patiënt redelijkerwijs dient te weten ten aanzien van:

a) de aard en doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk achten van   de uit te voeren verrichtingen

b) de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van depatiënt

c) andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking komen

d) de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat             betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling

e) de bij het onderzoek of de behandeling te volgen procedure

f) de voortgang van de behandeling in relatie tot de beoogde doelstelling

g) de mogelijkheid van ondersteuning en advisering vanuit een patiëntenorganisatie.

3.De inlichtingen worden op zodanige wijze verstrekt dat redelijkerwijs zeker is dat de patiënt deze naar haar inhoud begrepen heeft.

Artikel 5

 1. Voor het verrichten van onderzoek of het instellen van een behandeling is de gerichte toestemming van de patiënt vereist.
 2. De patiënt krijgt een zodanige bedenktijd en voldoende informatie, zodat hij op grond van de in artikel 4 bedoelde inlichtingen een zorgvuldig overwogen beslissing omtrent de gevraagde toestemming kan geven.

Artikel 6

De fysiotherapeut mag de patiënt de in artikel 4 bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de fysiotherapeut de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan aan de patiënt te verstrekken. Voorwaarde daarbij is dat de fysiotherapeut hierover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd. De informatieplicht herleeft zodra het belang van de patiënt dit toestaat. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moet de patiënt zelf kunnen aangeven wie namens hem/haar optreedt.

Artikel 7

Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen blijft het verstrekken daarvan achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

Artikel 8

 1. De fysiotherapeut legt in ieder geval schriftelijk vast voor welke verrichtingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven. Het KNGF adviseert om bij alle verrichtingen de toestemming schriftelijk vast te leggen, zodat uit het dossier de genomen stappen in de behandeling zijn terug te lezen.
 2. De fysiotherapeut kan de patiënt verzoeken om diens schriftelijke instemming indien er sprake is van een experimentele behandeling, een behandeling vanwege een ongebruikelijke indicatie dan wel een bijzondere of voorbehouden handeling. Zie voor bijzondere en voorbehouden handelingen de KNGF advies brochure: ‘Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen’. Het is belangrijk de patiënt vooraf goed te informeren over de voorbehouden of bijzondere handeling en daarbij na te gaan of de informatie goed is begrepen en de patiënt nadrukkelijk bij de afweging te betrekken.
 3. Indien de patiënt tegen het advies van de fysiotherapeut in een voorgestelde behandeling weigert of de behandelingsovereenkomst beëindigt, zal de fysiotherapeut zich ervan vergewissen dat de patiënt goed geïnformeerd deze beslissing neemt en zich daarbij bewust is van de mogelijke consequenties. De fysiotherapeut zal deze beslissing van de patiënt in het dossier opnemen en heeft daarbij de mogelijkheid te vermelden dat de beslissing niet in overeenstemming is met zijn advies.
 4. Wanneer acuut fysiotherapeutische hulp geboden moet worden, waarbij het niet mogelijk is van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger toestemming hiervoor te verkrijgen, gaat de professionele standaard voor op het toestemmingsvereiste van de patiënt en dient de patiënt die hulp te krijgen die in die situatie passend is.

Inlichtingen van de patiënt

Artikel 9

 1. De patiënt geeft de fysiotherapeut naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs behoeft voor het uitvoeren van de in artikel 3 lid 1 bedoelde behandelingsovereenkomst.
 2. Indien de patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de fysiotherapeut te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.

Persoonlijk uitvoeren van handelingen

Artikel 10

 1. Indien is overeengekomen dat bepaalde handelingen op het gebied van fysiotherapie door een bepaalde persoon worden verricht, moet deze die handelingen zelf uitvoeren, behoudens voor zover uit de overeenkomst voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door (een) ander(en) mag laten uitvoeren.
 2. Wanneer het voornemen is de patiënt door een stagiair te laten behandelen moet dit in ieder geval aan de patiënt voorgelegd worden. De patiënt mag de stagiair als behandelaar weigeren.

Artikel 11

Indien meerdere fysiotherapeuten betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van de patiënt zal, zo mogelijk in overleg met de patiënt, één fysiotherapeut als aanspreekpunt worden aangewezen.

 Plaatsvervangend beslissen meerderjarigen

Artikel 12

De patiënt kan volledig naar eigen keuze een vertegenwoordiger aanwijzen.

Artikel 13

 1. Indien een meerderjarige patiënt niet zelf (of slechts ten dele) in staat is om de op zijn bevattingsvermogen afgestemde informatie te begrijpen naar de mate die voor de aard en reikwijdte van de aan de orde zijnde beslissing noodzakelijk is en op basis daarvan een besluit te nemen worden de verplichtingen die voor de fysiotherapeut uit deze Modelregeling jegens de patiënt voortvloeien, door de fysiotherapeut nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Indien een meerderjarige patiënt onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld geschiedt nakoming jegens de curator of mentor. Is zodanige machtiging door de patiënt niet gegeven of treedt de gemachtigde niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot of levensgezel van de patiënt of, in geval ook zodanige persoon er niet is of daar geen prijs op blijkt te stellen, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij de betreffende persoon dat niet wenst.
 1. De fysiotherapeut komt zijn verplichtingen na jegens de in het eerste lid bedoelde personen, tenzij nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.
 1. Verzet de patiënt zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een persoon als bedoeld in het eerste lid toestemming heeft gegeven, dan kan de verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen.

 

Minderjarigen

Artikel 14

 1. Indien een patiënt jonger is dan 12 jaar worden de verplichtingen voor de fysiotherapeut die uit deze Modelregeling voortvloeien door de fysiotherapeut nagekomen jegens de met gezag belaste ouder(s) dan wel jegens zijn voogd. De minderjarige moet worden geïnformeerd . De mening van de minderjarige kan meewegen, maar is niet doorslaggevend.
 1. De fysiotherapeut licht een patiënt die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 1. Indien een patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst naast de toestemming van de patiënt tevens de toestemming van de ouders die de ouderlijke macht over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 15

Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden. De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

Artikel 16

Indien de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige patiënt die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, toestemming onthoudt c.q. onthouden voor een onderzoek of behandeling waartoe de fysiotherapeut adviseert om geestelijke of lichamelijke schade bij de minderjarige patiënt te voorkomen, zal de fysiotherapeut ernaar streven, indien mogelijk, de hierdoor ontstane impasse te doorbreken, al dan niet door het uitlokken van een rechterlijke maatregel.

Toelichting:
Als de ouders/voogden van kinderen onder de 12 jaar en wilsonbekwame jongeren van 12 tot en met 15 jaar een medisch dringend noodzakelijke behandeling van hun kind weigeren, kan via een maatregel van de kinderbescherming en de kinderrechter worden bereikt dat zij buiten spel worden gezet, desnoods met behulp van de politie. Dan kan, na toestemming van de voogdij-instelling, de behandeling doorgang vinden. De reden dat een fysiotherapeut in het uiterste geval de beslissing moet nemen is gelegen in zijn tucht- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
 

Dossiervorming en privacy

Dossier

Artikel 17

 1. De fysiotherapeut richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en te diens aanzien uitgevoerde handelingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voorzover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is.
 1. De fysiotherapeut voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe. De verklaring kan een zienswijze van de patiënt over een aangelegenheid bevatten die een andere is dan die van de betrokken fysiotherapeut of een zienswijze van een andere hulpverlener.
 1. De patiënt kan de fysiotherapeut verzoeken over te gaan tot correctie van in het dossier opgenomen gegevens.
 1. De fysiotherapeut zal het dossier en het gegevensbestand zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Ook als het opslaan van gegevens in een centraal bestand geschiedt, dient de fysiotherapeut naar vermogen zorg te dragen voor de geheimhouding van de gegevens van de patiënt en de bescherming van diens persoonlijke levenssfeer.
 1. Er is sprake van veronderstelde toestemming van de patiënt in het kader van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) om tot uitwisseling van gegevens over te gaan.
Toelichting:
De KNGF- Richtlijn voor de Fysiotherapeutische Verslaglegging is een leidraad bij het methodisch fysiotherapeutisch handelen en het vastleggen van gegevens, die in dat kader relevant zijn.

Recht op inzage en afschrift

Artikel 18

De patiënt en/of degene die over de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de patiënt beschikt heeft binnen redelijke termijn recht op inzage en afschrift van het dossier, bedoeld in artikel 17, met uitzondering van de gegevens over derden.

Toelichting:
In geval van inzage en afschrift door een derde, niet zijnde de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, is een schriftelijke machtiging noodzakelijk. Duidelijk moet zijn wie gemachtigd is, wie de machtiging heeft verleend en waartoe deze specifiek strekt.

Artikel 19

De fysiotherapeut verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen vier weken, inzage en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de patiënt. De fysiotherapeut mag voor de verstrekking van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Toelichting:
Over het algemeen geldt bij enkele pagina’s € 0,23 per pagina met een maximum van       € 4,50 per verzoek. Bij een kopie van dossiers met meer dan 100 pagina’s kan maximaal  € 22,50 in rekening worden gebracht. Dit bedrag geldt ook bij verkrijgen van gegevens die vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijk zijn.

Artikel 20

 1. Op verzoek van de patiënt zal de fysiotherapeut hem bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting geven.
 1. De fysiotherapeut biedt de patiënt aan bij het inzien van zijn gegevens de nodige toelichting te geven, indien de fysiotherapeut in redelijkheid kan vermoeden dat inzage de patiënt voor problemen kan stellen.

Gegevensverstrekking / Geheimhoudingsplicht

Artikel 21

 1. De patiënt moet er kennis van kunnen nemen wat er over hem zal worden doorgegeven en is doorgegeven.
 1. De fysiotherapeut draagt zorg dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 17, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht kan de verstrekking geschieden zonder inachtneming van deze beperkingen.
Toelichting:
De consequentie van lid 1 van dit artikel is dat de patiënt op de hoogte moet kunnen zijn van de gegevensverzamelingen die door de fysiotherapeut worden bijgehouden in het kader van door hem verleende hulp. De toestemming van de patiënt als bedoeld in lid 2 kan immers alleen worden verondersteld als de patiënt op de hoogte is van deze gegevensverzamelingen en desgewenst zijn toestemming kan weigeren.
 1. Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de therapeut, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden. Daaronder zijn evenmin begrepen degenen wier toestemming ter zake van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst op grond van de artikel 12 t/m 16 is vereist. Indien de fysiotherapeut door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen, laat hij zulks achterwege.
 1. Het recht van de patiënt op geheimhouding dient ook na de dood te worden gerespecteerd.
 1. Met inachtneming van wettelijke regelingen terzake dient gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van toetsings-, kwaliteits-, wetenschappelijk, onderwijskundige, administratieve of statistische doeleinden slechts voor zover relevant en uitsluitend volledig geanonimiseerd te geschieden.
Toelichting:
In het geval er sprake is van een verwijzing dan is lid 3 van toepassing. De verwijzer is rechtstreeks bij de behandeling of begeleiding van de patiënt betrokken. In het geval er sprake is van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is lid 2 van toepassing.

Bewaartermijnen en vernietiging

Artikel 22

 1. De fysiotherapeut bewaart de bescheiden, bedoeld in artikel 17, gedurende ten minste vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd. De bescheiden worden langer dan vijftien jaren bewaard als dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 1. De fysiotherapeut vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in lid 1, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt. Het verzoek kan betrekking hebben op het gehele dossier dan wel gedeelten uit het dossier. De fysiotherapeut heeft de plicht om de patiënt te wijzen op de gevolgen van het vernietigen van het dossier.
 1. Het tweede lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Zwijgplicht

Artikel 23

De fysiotherapeut heeft de verplichting om ‘alles wat hem bij de uitoefening van het beroep van fysiotherapeut is toevertrouwd of wat hem daarbij als geheim ter kennis is gekomen of waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen’ geheim te houden.

Persoonlijke levenssfeer

Artikel 24

 1. De fysiotherapeut dringt niet verder door tot de privé-sfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De fysiotherapeut onthoudt zich van contacten van seksuele aard gedurende de behandelrelatie. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet toegestaan.
 1. De fysiotherapeut zal naar vermogen zorgdragen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De fysiotherapeut zal tevens zoveel mogelijk zorgdragen voor de privacy in ruimtelijk en akoestisch opzicht bij behandel/onderzoeksituaties.
 1. De patiënt zal de privacy van de fysiotherapeut dienen te respecteren. Dit geldt ook voor het privé-leven en de privé-woning van de fysiotherapeut.

 Goed hulpverlenerschap

Kwaliteit

Artikel 25

 1. De fysiotherapeut biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van een goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de behoefte van de patiënt.
 1. De fysiotherapeut organiseert de zorg op zodanige wijze dat één en ander leidt of moet leiden tot verantwoorde zorg.
 1. Het uitvoeren van het eerste lid omvat mede systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De fysiotherapeut peilt systematisch patiëntervaringen over de mate waarin de behandeling aan hun behoeften en verwachtingen heeft voldaan. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit. Het meten en verbeteren van de ervaren kwaliteit maakt structureel deel uit van het kwaliteitssysteem.

Transparantie

Artikel 26:

Fysiotherapeuten maken informatie openbaar over de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten, op een zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn. Deze informatie betreft in ieder geval de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden prestaties en diensten.

Doelmatigheid

Artikel 27

De fysiotherapeut en patiënt zullen in gezamenlijk overleg streven naar beheersing van de kosten verbonden aan het onderzoek en de behandeling. Professionele Standaard

Artikel 28

 1. De fysiotherapeut neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een fysiotherapeut op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door het KNGF opgestelde gedragsregels en Richtlijnen alsmede de door de NPCF opgestelde algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
 1. De fysiotherapeut draagt er zorg voor, voor zover dat zijn verantwoordelijkheid is, dat hij en zijn medewerkers blijven beschikken over de kennis en kunde die voor een goede uitoefening van de hulp noodzakelijk zijn.
 1. De fysiotherapeut zal ervoor zorgdragen, voorzover dat zijn verantwoordelijkheid is, gebruik te maken van deugdelijke en geschikte materialen en middelen.

 

Praktijkvoering

Bereikbaarheid

Artikel 29

 1. De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat zijn bereikbaarheid is gewaarborgd.
 2. Aan een verzoek van een patiënt of een oproep van een verwijzer om de patiënt onmiddellijk te screenen respectievelijk te onderzoeken, zal de fysiotherapeut, indien enigszins mogelijk, gevolg geven, tenzij hij redelijkerwijs mag aannemen dat de hem ter beschikking staande gegevens voldoende toereikend zijn om op grond daarvan tot het verstrekken van een zorgvuldig advies aan de patiënt respectievelijk de verwijzer te komen.
 1. De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat hij ook over voor de patiënt relevante organisatorische aspecten van de praktijkvoering (daaronder begrepen de waarneming) informatie verstrekt.

Verhindering

Artikel 30

Wanneer de patiënt verhinderd is een afspraak van de fysiotherapeut na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig (bij voorkeur) minimaal 24 uur van te voren) afzeggen. Ook de fysiotherapeut zal bij verhindering de afspraak (bij voorkeur) 24 uur van te voren afzeggen. Bij uitloop van de behandeling worden patiënten die wachten hierover geïnformeerd. Is de uitloop meer dan een half uur dan wordt de patiënt de keuze voorgelegd om te wachten (met tijdsindicatie) of om een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 31

Om de continuïteit van de hulpverlening en een goede en eenvoudige bereikbaarheid te waarborgen zal de fysiotherapeut bij voorgenomen wijzigingen in omvang en/of wijze van praktijkvoering en dienstverlening, deze zo tijdig en duidelijk mogelijk bekend te maken.

Artikel 32

 1. Van de beëindiging of overdracht van zijn praktijk stelt de fysiotherapeut zijn patiënten tijdig voor de beëindiging of de overdracht in kennis.
 1. Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde kennisgeving deelt de fysiotherapeut de patiënt mede dat diens medische gegevens door hem aan zijn opvolger c.q. de door de patiënt gekozen fysiotherapeut zullen worden overgedragen, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt. De fysiotherapeut maakt ook duidelijk hoe de patiënt desgewenst bezwaar kan maken.

Artikel 33

Indien de fysiotherapeut niet zelf beschikbaar is, zal hij fysiotherapeutische hulp en adviezen op adequate wijze doen verlenen door een daartoe bevoegde en bekwame waarnemer.

Toelichting:
In die gevallen dat de fysiotherapeut in dienstverband werkzaam is ligt de eindverantwoordelijkheid voor het regelen van een goede en adequate waarneming primair bij de werkgever; dit onverminderd de professionele verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut zelf ten aanzien van bijvoorbeeld de dossiervorming en overdracht. De fysiotherapeut neemt de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen in acht zoals beschreven op pagina 11, 12, 13 en 14 in de Handreiking.

Artikel 34

De ten behoeve van de waarneming te verrichten overdracht moet voor de waarnemer duidelijk en zorgvuldig zijn. De fysiotherapeut zal de waarnemer met name wijzen op (de gegevens van) die patiënten die tijdens de waarneming mogelijkerwijs onverwijlde hulp behoeven.

Toelichting:
De fysiotherapeut dient te bevorderen dat in de te voorziene gevallen de relevante gegevens voor de waarnemer beschikbaar zijn. Dit geldt zowel voor met de hand bijgehouden gegevens als voor geautomatiseerde gegevens. Er dienen derhalve afspraken te worden gemaakt in de waarneemgroep c.q. met de waarnemer(s) over de toegankelijkheid van patiëntengegevens.

Artikel 35

De fysiotherapeut draagt er zorg voor dat de waarneming en zo mogelijk de duur ervan bekend is onder vermelding van de naam van de waarnemer en de contactgegevens waarop deze te bereiken is.

Artikel 36

De waarnemer is verantwoordelijk voor de door hem aan de patiënt feitelijk verleende hulp en adviezen en voor adequate terugrapportage aan degene voor wie hij waarneemt.

Raadplegen van / verwijzen naar een andere hulpverlener

Artikel 37

De fysiotherapeut behoeft voor het verwijzen van de patiënt, alsmede voor de eventueel daaruit voortvloeiende overdracht van gegevens, de gerichte toestemming van de patiënt.

Artikel 38

De patiënt is te allen tijde gerechtigd een ‘second opinion’ bij een andere hulpverlener in te winnen. Indien redelijkerwijs mogelijk zal hij zijn behandelend fysiotherapeut daarover tijdig informeren. De behandelend fysiotherapeut verleent zijn medewerking aan de ‘second opinion’.

Artikel 39

 1. Indien de patiënt de fysiotherapeut verzoekt hem voor een onderzoek en/of behandeling naar aan andere fysiotherapeut te verwijzen of de behandeling aan deze over te dragen zal de fysiotherapeut hieraan gevolg geven. De fysiotherapeut kan eventuele zwaarwegende bezwaren daartegen kenbaar maken aan de patiënt.
 1. Met inachtneming van het in artikel 9 lid 2 bepaalde heeft de patiënt te allen tijde het recht zelfstandig een andere hulpverlener te raadplegen.
Toelichting:
Zwaarwegende bezwaren kunnen gezien worden indien de klachten van de patiënt bij voorkeur behandeld moeten worden door een verbijzonderd fysiotherapeut, bijvoorbeeld bekkenfysiotherapeut of manueel therapeut, en de patiënt de behandeling voortzet bij een niet verbijzonderd fysiotherapeut.

Artikel 40

Indien de fysiotherapeut de patiënt adviseert om een andere hulpverlener te raadplegen dan zal hij indien mogelijk de patiënt informeren over de in aanmerking komende hulpverlening.

 Declaraties en betalingen

Artikel 41

De fysiotherapeut zal zijn declaraties deugdelijk specificeren en op verzoek nader toelichten. De fysiotherapiepraktijk heeft de plicht de prijzen voor de behandeling duidelijk zichtbaar op te hangen en / of te publiceren op de praktijk website.

Artikel 42

De patiënt draagt zorg voor de tijdige betaling van de aan hem verleende hulp verbonden kosten, respectievelijk verricht het nodige opdat deze kosten namens hem door zijn zorgverzekeraar of door anderen worden betaald. Desgevraagd zal de patiënt zijn vordering op zijn zorgverzekeraar in verband met deze kosten aan de fysiotherapeut overdragen.

Toelichting;
 1. a) Onder tijdige betaling wordt verstaan een betaling binnen dertig dagen na facturering.
 1. b) Onder omstandigheden kan ‘het nodige verrichten’ ook inhouden dat de patiënt op verzoek van de fysiotherapeut bij aanvang van de hulpverlening een aanvraag tot het verlenen van bijstand voor de aan de hulpverlening verbonden kosten ondertekent en indient.

Artikel 43

Bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst zal de patiënt de redelijkerwijs door de fysiotherapeut benodigde informatie verschaffen over zijn eventuele ziektekostenverzekering(en). De fysiotherapeut is gerechtigd de opgegeven verzekeringsgegevens te verifiëren. De patiënt zal hieraan zijn medewerking verlenen.

Einde van de behandelingsovereenkomst

Artikel 44

De behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Toelichting:
De fysiotherapeut neemt hierbij de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen, zoals beschreven op pagina 16 van de Handreiking, in acht.

Artikel 45

 1. De behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege:                                                     a) Indien deze uitsluitend betrekking had op een bepaald onderzoek en/of behandeling na de voltooiing daarvan.                                                                                   b) Bij het overlijden van de fysiotherapeut of de patiënt.                                                 c) Bij andere onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensionering en het opleggen van tuchtrechtelijke maatregelen ( schorsing of ontzegging).
 1. Indien de behandelingsovereenkomst eindigt door de dood van de fysiotherapeut zijn degenen, in wier dienst of met wie de fysiotherapeut in een juridisch verband werkzaam was, gehouden fysiotherapeutische hulp en adviezen te blijven verlenen, tot dat de patiënt redelijkerwijs een overeenkomst met een andere fysiotherapeut heeft kunnen sluiten.
Toelichting:
De fysiotherapeut neemt hierbij de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen in acht, zoals beschreven op pagina 9 en 10 in de Handreiking.

Artikel 46

 1. Indien de patiënt de voortzetting van de behandelingsovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze éénzijdig beëindigen.
 2. De patiënt stelt de fysiotherapeut hiervan tijdig in kennis.
Toelichting:
De patiënt neemt hierbij de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen, zoals omschreven op pagina 15 in de Handreiking, in acht
 1. Indien de patiënt, tegen het advies van de fysiotherapeut in, de behandelingsovereenkomst beëindigt, zal de fysiotherapeut zich vergewissen dat de patiënt goed geïnformeerd deze beslissing neemt en zich daarbij bewust is van de mogelijke consequenties. De fysiotherapeut zal deze beslissing van de patiënt in het dossier opnemen en heeft de mogelijkheid daarbij te vermelden dat de beslissing niet in overeenstemming is met zijn advies.

Artikel 47

 1. De fysiotherapeut kan, behoudens gewichtige redenen, de behandelingsovereenkomst niet voortijdig opzeggen.
 2. Indien de fysiotherapeut tot opzegging om gewichtige redenen overgaat, zal hij fysiotherapeutische hulp blijven verlenen, totdat de patiënt redelijkerwijs een overeenkomst met een andere fysiotherapeut heeft kunnen sluiten.
Toelichting:
Het is van belang dat voor het beëindigen van de behandelingsovereenkomst een overgangsperiode in acht wordt genomen en dat er voor alternatieven voor de hulpverlening wordt gezorgd. De fysiotherapeut neemt hierbij de voorwaarden en zorgvuldigheidseisen, zoals beschreven op pagina 8,9 en 10 in de Handreiking, in acht.

 Handelen na overlijden van de patiënt

Artikel 48

Na het overlijden van de patiënt handelt de fysiotherapeut in de geest van de overledene.

Toelichting:
Bij de afweging die daarin gemaakt wordt dient het belang van derden betrokken te worden. Afhankelijk van de omstandigheden kan de redenering zijn dat de overledene, zou hij dat nog gekund hebben, toestemming zou hebben gegeven voor het betreffende handelen.

Klachten

Artikel 49

 1. De patiënt wendt zich met klachten, indien enigszins mogelijk, primair tot de hulpverlener tot wie de klacht zich richt. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.
 2. De fysiotherapeut draagt zorg voor een adequate regeling voor de opvang van klachten. Hij informeert de patiënt hierover.

 Looptijd

Artikel 50

Deze Modelregeling zal bijgesteld worden wanneer zich een cruciale wetswijziging voordoet en zal in ieder geval na een termijn van vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd mede aan de hand van de terzake gevormde jurisprudentie.